PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

Marta Kowalska

Maciej Kupidura

 

W ramach nauki przedmiotu uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, w szczególności w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych (wektorowe i rastrowe, 2D i 3D), programów architektonicznych. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wymusza świadome i umiejętne posługiwanie się narzędziami multimedialnymi do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Projektowanie multimedialne to przedmiot przygotowujący uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy. Poznają oni możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych służących do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Multimedia to działania interdyscyplinarne integrujące wiedzę i umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach innych dyscyplin sztuki i nauki oraz rozwijające nowe, oparte o nowoczesne techniki i technologie. Wiadomości i umiejętności nabyte w ramach tego przedmiotu przygotowują uczniów do realizacji i właściwego opracowania technicznego projektów multimedialnych, do wykorzystania i publikowania w różnorodnych środowiskach. Powinien być to zakres twórczych poszukiwań o charakterze eksperymentalnym i  interdyscyplinarnym.

 

Cele szczegółowe nauczania przedmiotu obejmują:

 

  • Zapoznanie ze specyfiką przedmiotu, podział zakresu zadań, łączenie efektów pracy podzespołów.

  • Realizowanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii.

  • Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się programami komputerowymi niezbędnymi dla realizowanej specjalizacji.

  • Zapoznanie z metodami pozyskiwania materiałów do realizacji projektów i ich przetwarzanie.

  • Kształcenie umiejętności twórczego eksperymentowania i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.

  • Kreatywne łączenie różnych mediów w obszarze jednego projektu.

  • Poznanie zasad opracowania dokumentacji technicznej do realizowanych zadań i archiwizowania własnych dokonań.

  • Realizowanie projektów ze świadomym stosowaniem przepisów prawa autorskiego i poszanowaniem własności intelektualnej.

  • Zapoznanie z metodami opracowania projektów do druku lub publikacji w sieci.

  • Realizowanie zadań interpretujących naturę, współczesne procesy kulturowe.

  • Podejmowanie zadań inspirowanych wyobraźnią, a także przekazem medialnym.

  • Wyposażenie w umiejętności samodzielnej oceny wartości artystycznych i jakości technicznej prac.

  • Realizowanie zadań z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.