INFORMACJA OGÓLNA DOT. REKRUTACJI

 

 

ZASADY ODPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW

 

NA KAŻDY EGZAMIN WSTĘPNY, KANDYDAT MA OBOWIĄZEK STAWIĆ SIĘ Z LEGITYMACJA SZKOLNĄ!

 

NA EGZAMIN PRAKTYCZNY KANDYDACI DO LP PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:

 • BLOK RYSUNKOWY LUB TECHNICZNY /FORMAT  A3/

 • OŁÓWKI DO SZKICOWANIA

 • GUMKA DO WYCIERANIA 

 • FARBY WODNE

 • NACZYNIE NA WODĘ 

 • PĘDZLE

 • 1/2 - 1 KG PLASTELINY LUB MASY PLASTYCZNEJ - SAMOUTWARDZALNA

 

W DNIU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (13.05.2019 - LSP, 14.05.2019 - LP) KANDYDAT DO SZKOŁY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ  Z HARMONOGRAMEM EGZAMINU USTNEGO
LISTY, BĘDĄ UDOSTĘPNIONE W MIEJSCU WIDOCZNYM, W BUDYNKU SZKOŁY.

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM
PLASTYCZNEGO W ZPSP IM.WOJCIECHA GERSONA

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W ZPSP IM.WOJCIECHA GERSONA

 

1.      Rekrutacja do ZPSP odbywa się na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,

 • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

 

2.      W roku szkolnym 2018/19 w ZPSP w Warszawie będzie odbywać się rekrutacja do dwóch typów szkół:

 

 • do klasy pierwszej liceum plastycznego, zwanego dalej LP (dla kandydatów kończących gimnazjum),

 • do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych, zwanego dalej LSP (dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej).

 

3.      O przyjęcie do klasy pierwszej LP lub pierwszej LSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

 

4.      Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej LP i LSP jest złożenie (w terminie podanym, w harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.

 

5.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LP i LSP wymagane są dokumenty:

 

 • wniosek o przyjęcie do liceum plastycznego (dostępny w sekretariacie szkoły, oraz na stronie www.zpsp.smocza.edu.pl),

 • 2 podpisane zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2)

 • zaświadczenie szkolne, o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum /dotyczy kandydatów do LP/,

 • zaświadczenie szkolne, o uczęszczaniu do VIII klasy szkoły podstawowej /dotyczy kandydatów do LSP/.

 

6.      Rekrutację do klas pierwszych LP i LSP  prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor ZPSP wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

 

7.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LP i LSP zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem ZPSP, a z chwilą przyjęcia - do jego przestrzegania.

 

8.      Kandydat zakwalifikowany do ZPSP zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do ZPSP.

 

9.      W pierwszym etapie rekrutacji do LP i LSP przeprowadza się egzamin wstępny:

 

 • praktyczny, z przedmiotów artystycznych; rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla gimnazjum (dla kandydatów do LP) oraz w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej (dla kandydatów do LSP).

 

10.  Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się cztery elementy:

 

 • egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 0 do 25 punktów),

 •  egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 0 do 25 punktów),

 • egzamin praktyczny z modelowania (skala ocen od 0 do 25 punktów).

 

11.  Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 75.

Egzamin ustny z w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia trzyosobowa komisja.  Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 25 punktów.

 

12.  Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.

 

13.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,

 • w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.135 ust. 6 pkt2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,

 

14.  W roku szkolnym 2019 rekrutacja odbywa się  na następujące specjalizacje:

 

 • projektowanie graficzne oraz projektowanie przestrzeni wystawienniczej -  dotyczy LP,

 • realizacje intermedialne oraz techniki rzeźbiarskie - dotyczy LSP. 

 

15.  Kandydaci, w składanych wnioskach o przyjęcie do ZPSP dokonują uszeregowania specjalizacji, na które chcą się dostać, oznaczając numerem 1 specjalizację którą chcieliby wybrać spośród tych, które są w ofercie szkoły.

 

16.  O przydziale kandydatów na poszczególne specjalizacje decydują:

 

 • w przypadku LP - ich preferencje oraz uzyskana liczba punktów (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów). W przypadku, kiedy zamknięta jest lista kandydatów na którąkolwiek ze specjalizacji, kandydat jest przydzielany do specjalizacji, którą wskazuje, jako drugą.

 • w przypadku LSP, ze względu na fakt, że przedmiot specjalizacyjny realizowany jest od drugiej klasy, decydują oceny ucznia i frekwencja uzyskane w pierwszej klasie LSP  (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji będą mieli uczniowie, którzy otrzymali wyższe oceny przedmiotowe i ocenę zachowania).  

 

17.  W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż pierwsza , a także w przypadku przechodzeniu ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej, albo złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust.1a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach artystycznych (plastycznych) musi wystąpić zgodność nauczanej specjalizacji z tą, do której chce kandydat aplikować. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach ogólnokształcących, pod uwagę brane są również szczególne osiągnięcia twórcze (np. poświadczone dyplomami).

  

18.  Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie:

 

 • list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego,

 • list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolonego, poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do ZPSP - określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu na ochronę danych osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

19.  Liczba miejsc w klasach pierwszych nie może przekroczyć 27 osób.

 ​​

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM PLASTYCZNEGO (cykl 4 letni)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (cykl 5 letni)