INFORMACJA OGÓLNA DOT. REKRUTACJI

 

 

ZASADY ODPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW

KANDYDACI DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM PLASTYCZNEGO, STAWIAJĄ SIĘ NA KAŻDY EGZAMIN Z AKTUALNĄ LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ

/BĄDŹ INNYM WAŻNYM DOKUMENTEM WRAZ ZE ZDJĘCIEM/.

 

NA EGZAMIN PRAKTYCZNY KANDYDACI DO LP PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:

·       BLOK RYSUNKOWY A3,

·       OŁÓWKI DO SZKICOWANIA,

·       FARBY,

·       PĘDZLE,

·       NACZYNIE NA WODĘ,

·       PLASTELINĘ OK. 1 KG LUB INNĄ MASĘ PLASTYCZNĄ, NIE WYMAGAJĄCĄ UTWARDZANIA.

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM
PLASTYCZNEGO W ZPSP IM.WOJCIECHA GERSONA

 

1.    Rekrutacja do ZPSP odbywa się na podstawie: 

•    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, 
•    Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
•    Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

2.    W roku szkolnym 2018/19 w ZPSP w Warszawie będzie odbywać się rekrutacja do dwóch typów szkół:

•    do klasy pierwszej liceum plastycznego, zwanego dalej LP (dla kandydatów kończących gimnazjum),
•    do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych, zwanego dalej LSP (dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej).

3.    O przyjęcie do klasy pierwszej LP lub pierwszej LSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

4.    Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej LP i LSP jest złożenie (w terminie podanym, w harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.
 
5.    Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LP i LSP wymagane są dokumenty:

•    wniosek o przyjęcie do liceum plastycznego (dostępny w sekretariacie szkoły, oraz na stronie www.zpsp.smocza.edu.pl),
•    2 podpisane zdjęcia,
•    zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2). 

6.    Rekrutację do klas pierwszych LP i LSP  prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor ZPSP wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 
7.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LP i LSP zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem ZPSP, a z chwilą przyjęcia - do jego przestrzegania.
 
8.    Kandydat zakwalifikowany do ZPSP zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do ZPSP.
 
9.    W pierwszym etapie rekrutacji do LP i LSP przeprowadza się egzamin wstępny: 

•    praktyczny, z przedmiotów artystycznych; rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
•    egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla gimnazjum (dla kandydatów do LP) oraz w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej (dla kandydatów do LSP). 
 
10.    Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się cztery elementy:

•    egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 0 do 25 punktów),
•    egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 0 do 25 punktów),
•    egzamin praktyczny z modelowania (skala ocen od 0 do 25 punktów).

11.    Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 75.
Egzamin ustny z w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia trzyosobowa komisja.  Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 25 punktów.
 
12.    Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.
 
13.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

•    w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,
•    w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.135 ust. 6 pkt2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,
 
14.    W roku szkolnym 2019 rekrutacja odbywa się  na następujące specjalizacje:

•    projektowanie graficzne oraz projektowanie przestrzeni wystawienniczej -  dotyczy LP,
•    realizacje intermedialne oraz techniki rzeźbiarskie - dotyczy LSP.  

15.    Kandydaci, w składanych wnioskach o przyjęcie do ZPSP dokonują uszeregowania specjalizacji, na które chcą się dostać, oznaczając numerem 1 specjalizację którą chcieliby wybrać spośród tych, które są w ofercie szkoły. 

16.    O przydziale kandydatów na poszczególne specjalizacje decydują: 

•    w przypadku LP - ich preferencje oraz uzyskana liczba punktów (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów). W przypadku, kiedy zamknięta jest lista kandydatów na którąkolwiek ze specjalizacji, kandydat jest przydzielany do specjalizacji, którą wskazuje, jako drugą.
•    w przypadku LSP, ze względu na fakt, że przedmiot specjalizacyjny realizowany jest od drugiej klasy, decydują oceny ucznia i frekwencja uzyskane w pierwszej klasie LSP  (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji będą mieli uczniowie, którzy otrzymali wyższe oceny przedmiotowe i ocenę zachowania).  

17.    W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż pierwsza , a także w przypadku przechodzeniu ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej, albo złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust.1a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach artystycznych (plastycznych) musi wystąpić zgodność nauczanej specjalizacji z tą, do której chce kandydat aplikować. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach ogólnokształcących, pod uwagę brane są również szczególne osiągnięcia twórcze (np. poświadczone dyplomami). 
  
18.    Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie:

•    list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
•    list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolonego, poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do ZPSP - określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu na ochronę danych osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły.

 
19.    Liczba miejsc w klasach pierwszych nie może przekroczyć 27 osób.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM PLASTYCZNEGO (cykl 4 letni)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (cykl 5 letni)